Vào ngày 08/08/2022 tại Khoa Tóan - Thống kê đã diễn ra buổi SHHT và Journal club do thầy Võ Thiệu và thầy Phó Kim Hưng trình bày.
Ngày 11/07/2022 tại Khoa Toán-Thống kê đã diễn ra buổi Sinh hoạt học thuật và Journal club do TS. Trần Minh Phương và NCS Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 14/02/2022, Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club do thầy Võ Ngọc Thiệu và thầy Nguyễn Hữu Cần trình bày.
Ngày 18/01/2021 Khoa Toán -Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và journal club do hai thầy Dương Thanh Phong và Lê Nhật Huynh trình bày.
Vào ngày 28/12/2021 Khoa Toán - Thống kê đã có buổi Sinh hoạt thuật và Journal Club do thầy Cao Xuân Phương và thầy Trần Ngọc Thạch trình bày.
Ngày 30/11/2020 tại Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal cub do thầy Nguyễn Hữu Cần trình bày về On a final value problem for a class of nonlinear hyperbolic equations with damping term.
Ngày 16/11/2020 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Trương Bửu Châu và thầy Nguyễn Hữu Cần trình bày
Ngày 19/10/2020 tại Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Phạm Thị Yến Anh và thầy Lê Nhật Huynh trình bày.

Ngày 21/09/2020 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Trần Minh Phương và thầy Trần Ngọc Thạch trình bày.

Tại buổi báo cáo, cô Trần Minh Phương đã chia sẽ những thuận lợi cũng như khó khăn khi giảng dạy môn Giải tích số 2. Cùng buổi báo cáo, thầy Trần Ngọc Thạch đã trình bày về chủ đề Existence and regularity for inverse problem for the nonlinear fractional Rayleigh-Stokes equation.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061