Các bài báo khoa học Khoa Toán - Thống kê đã được đăng trong năm 2018.
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Thống kê năm 2017
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Thống kê năm 2016
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Thống kê năm 2015
Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Thống kê năm 2014
Tổng hợp các công trình khoa học của Khoa Toán - Thống kê năm 2013
Danh sách các bài báo khoa học Khoa Toán - Thống kê đã công bố tính đến năm 2012
Các báo cáo tại các hội nghị mà nhân sự thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tham gia.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061