Thông tin chung

 

THS.T.T.T.NUONG

 

TS.  Trần Thị Thùy Nương

 Tiến sĩ 2022

Giảng viên

tranthithuynuong@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2014 - 2022: Tiến sĩ Toán tính và ứng dụng, Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc.
  • 2002 – 2007: Thạc sĩ Tối ưu hóa, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Tp.HCM, Việt Nam.
  • 1997 – 2001: Cử nhân Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Tp.HCM, Việt Nam.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2002 – nay: giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

3. Lĩnh vực nghiên cứu

  • Toán tối ưu 
  • Mô hình độ tin cậy

B. Công bố Khoa học

1. Hội nghị

[1]. Tran Thi Thuy Nuong, Tran Minh Phuong and Nabendu Pal, “Beyond the Traditional Two-way ANOVA with Application to Analysis of Pollution Data from Dong Nai River System”, the 5th Vietnam National Congress in Probability and Syatistics, Danang, May 2015.

[2]. Nabendu Pal, Nuong Thi Thuy Tran, and Minh Phuong Tran, “Two-factor Hypothesis Using the Gamma model”, The First International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability (ICAMER 2016), May 2016.

[3]. N. Pal, N.T.T. Tran. Analysis of Non-negative Observations Subject to Two Factors Using Gamma Model. ICMA-MU 2016: International Conference in Mathematics and Applications", Bangkok, Thailand, December 17 - 19, 2016.

[4]. R. Briš & N.T.T. Tran, Optimization of maintenance policies for complex and highly reliable multi-unit systems, Safety and Reliability – Theory and Applications – Čepin & Briš (Eds)©, 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-62937-0: 403 - 411.

[5]. R. Briš & N.T.T. Tran, Newly enhanced computing algorithm to quantify unavailability of maintained multi-component systems, Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World - Haugen et al. (EDs) ©, 2018 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-8153-8682-7: 931 - 936.

[6]. Radim  Briš & Nuong Thi Thuy Tran, Comparison of two maintenance models to quantify unavailability of systems with components with dormant failures, Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (Esrel 2019), ©2019 European Safety and Reliability AssociationISBN: 978-981-11-2724-3: 507-514.

[7]. Radim Briš & Nuong Thi Thuy Tran, An age based maintenance policy model for unavailability analysis of dormant systems. Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies 2019, June 25-27, Zilina, Slovakia, ISBN 978-1-7281-1400-2: 50–57, ©2019 IEEE.

2. Bài báo

[1]. Radim Briš & Nuong Thi Thuy Tran, Discrete Model for a Multi-Objective Maintenance Optimization Problem of Safety Systems, Mathematics, 2023, 11, 320, https://doi.org/10.3390/math11020320 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061