Thông tin chung
 TS.T.M.K.AN

 

 TS. Trần Mỹ Kim An
Tiến sĩ 2019
Giảng viên

tranmykiman@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

 • 2015 – 2019: Tiến sĩ Toán – Lý, ĐH nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga.
 • 2013 – 2015: Thạc sĩ Toán ứng dụng và Tin học, ĐH nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga.
 • 2008 – 2013: Cử nhân Toán ứng dụng và Tin học, ĐH nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga.
 • 2007 – 2008: Sinh viên, Khoa Toán – Tin, ĐH Sư phạm Tp. HCM.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 07/2020 – nay: Giảng viên, Khoa Toán – Thống kê, ĐH Tôn Đức Thắng.
 • 09/2019 – 12/2019: Kỹ sư – Nghiên cứu viên, Khoa Vật lý năng lượng cao, ĐH nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga.
 • 12/2018 – 06/2019: Kỹ sư – Nghiên cứu viên, Khoa Công nghệ thông tin và Robotics, ĐH nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phương trình đạo hàm riêng.
 • Mô hình toán học.
 • Mô phỏng số.
 • Quá trình truyền nhiệt và khuếch tán.

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu

1. Đề tài “Phát triển nền tảng khoa học của việc cấy ion liều lượng cao bằng các chùm tia cường độ cao có năng lượng thấp” (mã số: 17-19-01169) được Quỹ Khoa học Liên bang Nga tài trợ kinh phí (Đã nghiệm thu). Vai trò: thành viên (năm 2019).

B. Công bố Khoa học

12. Vorobyov, M., Koval, T., Shin, V., Moskvin, P., Tran, M. K. A., Koval, N., ... & Torba, M. (2021). Controlling the Specimen surface temperature during irradiation with a submillisecond electron beam produced by a plasma-cathode electron source. IEEE Transactions on Plasma Science, 49(9), 2550-2553. (DOI: https://doi.org/10.1109/TPS.2021.3089001).

11. Koval, N. N., Koval, T. V., Krysina, O. V., Ivanov, Y. F., Teresov, A. D., Moskvin, P. V., ... & Petrikova, E. A. (2021). Experimental Study and Mathematical Modeling of the Processes Occurring in ZrN Coating/Silumin Substrate Systems under Pulsed Electron Beam Irradiation. Coatings, 11(12), 1461. (DOI: https://doi.org/10.3390/coatings11121461).

10. Koval, T. V., An, T. M. K., & Tarakanov, V. P. (2019). Modeling Transport in a System with Ballistic Focusing of a High Intensity Beam of Metal Ions. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 83(11), 1387-1391. (DOI: https://doi.org/10.3103/S1062873819110145).

9. Teresov, A. D., Koval, T. V., An, T. M. K., & Moskvin, P. V. (2019). Experimental and Numerical Study of the Impact of a Pulsed Electron Beam on Titanium and Aluminum Targets. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 83(11), 1397-1401. (DOI: https://doi.org/10.3103/S106287381911025X).

8. Ryabchikov, A. I., Shevelev, A. E., Sivin, D. O., Koval, T. V., & An, T. M. K. (2018). High intensity, macroparticle-free, aluminum ion beam formation. Journal of Applied Physics, 123(23), 233301. (DOI: https://doi.org/10.1063/1.5034082).

7. Ryabchikov, A. I., Kim, A. T., Koval, T. V., Sivin, D. O., Anan'In, P. S., & Korneva, O. S. (2018). Nitriding of steel 40x with a high-intensity ion beam. In Journal of Physics: Conference Series (pp. 032019-032019). (DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1115/3/032019).

6. Koval, T. V., Ryabchikov, A. I., An, T. M. K., Shevelev, A. R., Sivin, D. O., Ivanova, A. I., & Paltsev, D. M. (2018, November). Numerical simulation of high-intensity metal ion beam generation. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1115, No. 3, p. 032007). (DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1115/3/032007).

5. Teresov, A. D., Koval, T., Moskvin, P., Kim An, C. M., & Koval, N. (2018). Dynamics of Surface Heating and Quenching of Titanium by a Submillisecond Intense Electron Beam. In Key Engineering Materials (Vol. 781, pp. 82-87). Trans Tech Publications Ltd. (DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.781.82).

4. Teresov, A., Koval, T., Moskvin, P., An, T. M. K., & Koval, N. (2018, September). High-Speed Surface Temperature Measurement in Ti-Coated Aluminum During Electron Beam Irradiation. In 2018 20th International Symposium on High-Current Electronics (ISHCE) (pp. 10-14). IEEE. (DOI: https://doi.org/10.1109/ISHCE.2018.8521186).

3. Koval, T. V., Ryabchikov, A. I., Shevelev, A. E., An, T. M. K., & Tarakanov, V. P. (2017, November). Formation of high intensity ion beams with ballistic focusing. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 927, No. 1, p. 012082). (DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/927/1/012082).

2. Koval, T. V., Manakov, R. A., Bao, H. N., & My, K. A. T. (2017, January). Numerical simulation of discharge plasma generation and nitriding the metals and alloys. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 168, No. 1, p. 012044). IOP Publishing. (DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/168/1/012044).

1. Hung, Nguyen Bao, Koval Tamara Vasilevna, and Tran My Kim An. "Mathematical Modeling of Discharge Plasma Generation and Diffusion Saturation of Metals and Alloys." Information Technologies in Science, Management, Social Sphere and Medicine. Atlantis Press, 2016. (DOI: https://doi.org/10.2991/itsmssm-16.2016.93).

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061