Thông tin chung

lebakhiet

TS.  Lê Bá Khiết

Tiến sĩ 2013

Giảng viên, nghiên cứu viên

lebakhiet@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2010-2013: Tiến sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại học Limoges, Pháp`
  • 2009-2010: Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại học Orleans, Pháp
  • 2005-2009: Đại học ngành Toán-Tin tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học quốc gia Tp HCM; chương trình Cử nhân tài năng

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2020 - nay: Giảng viên tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • 2017 - 2020: Nghiên cứu viên tại Đại học O’Higgins, Chile
  • 2013 - 2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Chile, Chile

3. Lĩnh vực nghiên cứu

+  Hệ động lực không trơn: tối ưu và điều khiển

+  Bất đẳng thức biến phân và mở rộng 

+  Tối ưu không lồi 

+  Lý thuyết trò chơi

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu (làm chủ nhiệm)

1. Đề tài  “Maximal Monotonicity Preservation and Well-Posedness, Asymptotic Analysis of Time-Varying Differential Inclusions In Infinite Dimension Space’’, mã 3150332, do Fondecyt Chile tài trợ (2014-2017)

2. Đề tài "Resolvents computation and sliding mode technique in  set-valued Lur'e dynamical systems", mã số 2023.08 do Fostect, ĐH TDT tài trợ (2023-2024)

5. Hướng dẫn luận văn 

Học viên thạc sỹ:

1. Nguyễn Thị Thuỷ: "Algorithms and Convergence analysis in Non-smooth optimization" (2021)

2. Nguyễn Khương Duy: "Nonsmooth Dynamical  Systems and Applications in Mechanics, Electrical Circuits" (2022)

 

B. Công bố Khoa học

[22]  S. Adly, M. G. Cojocaru, B. K. Le (2024) State-Dependent Sweeping Processes: Asymptotic Behavior and Algorithmic Approaches, J Optim Theory Appl. https://doi.org/10.1007/s10957-024-02485-4 (SCIE)

[21] B. K. Le (2024) R-Continuity with Applications to Convergence Analysis of Tikhonov Regularization and DC Programming, Journal of Convex Analysis, 31 (1), 243-254 (SCIE)

[20] S. Adly, B. K. Le (2023) Sliding Mode Observer for Set-valued Lur’e Systems and Chattering Removing, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Vol. 50, November 2023, 101406 (SCIE).

[19] B. K. Le, M. Théra (2023) On a new simple algorithm to compute the resolvents, Optimization Letters, 17, pages 1271–1277 (SCIE)

[18] B. K. Le (2022) Sliding mode observers for time-dependent set-valued Lur'e systems subject to uncertainties, J Optim Theory Appl, 194, 290–305 (SCIE)

[17] S. Adly, B. K. Le (2021) Douglas–Rachford splitting algorithm for solving state-dependent maximal monotone inclusions, Optimization Letters, 15(8), 2861–2878 (SCIE)

[16] B. K. Le (2020) Well-posedness and nonsmooth Lyapunov pairs for state-dependent maximal monotone differential inclusions, Optimization, Vol 69(6),1187–1217 (SCIE) 

[15] B. K. Le (2020) On a class of Lur'e dynamical systems with statedependent set-valued feedback, Set-Valued Var. Anal 28, 537–557 (SCIE) 

[14] B. K. Le (2020) Existence of Solutions for Sweeping Processes with Local Conditions, Journal of Convex Analysis, Vol 27(3), 833–844  (SCIE) 

[13]  S. Adly, T. Haddad, B. K. Le (2019)  State-dependent implicit sweeping process in the framework of quasistatic evolution quasi-variational inequalities, J Optim Theory Appl 182 (2), 473–493  (SCIE) 

[12]  S. Adly, B. K. Le (2018) Second-order State Dependent Sweeping Process with Unbounded and Non-convex Constraints, Pure and Applied Functional Analysis, Vol. 3 (2), 271–285

 [11] S. Adly, B. K. Le (2018) Unbounded State-Dependent Sweeping Processes with Perturbations in Uniformly Convex and q-Uniformly Smooth Banach Spaces, Numerical Algebra, Control and Optimization, Vol 8(1), 81–95 (ESCI)

 [10] S. Adly, B. K. Le (2018)  On semicoercive sweeping process with velocity constraint, Optimization Letters, Vol 12(4), 831–843 (SCIE)

 [9]  S. Adly, B. K. Le (2017) Nonconvex Sweeping Processes Involving Maximal Monotone Operators, Vol 66, Iss 9, Pages 1465–1486, Optimization (SCIE)

[8]   S. Adly, A. Hantoute, B. K. Le (2017) Maximal Monotonicity and Cyclic-Monotonicity Arising in Nonsmooth Lur'e Dynamical Systems, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 448 (1), 691–706  (SCIE)

 [7] B. K. Le (2017) On Properties of Differential Inclusions with Prox-regular Sets, Pacific Journal of Optimization, vol. 13 (1), 17–27 (SCIE) 

 [6]  S. Adly, B. K. Le (2016)  Unbounded Second Order State Dependent Sweeping Processes in Hilbert Space, Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 169, iss. 2, 407–423 (SCIE) 

[5]  S. Adly, A. Hantoute, B. K. Le (2016)  Nonsmooth Lur'e Dynamical Systems in Hilbert Spaces, Set-Valued Var. Anal, vol 24, iss. 1, 13– 35 (SCIE) 

[4] S. Adly, B. Brogliato, B. K. Le (2016) Implicit Euler Time-Discretization of a Class of Lagrangian Systems with Set-Valued Robust Controller, Journal of Convex Analysis 23, No. 1, 23–52 (SCIE) 

[3] S. Adly, B. K. Le (2014) Stability and invariance results for a class of non-monotone set-valued Lur'e dynamical systems, Applicable Analysis, vol. 93, iss. 5, 1087–1105 (SCIE)

[2]  S. Adly, B. Brogliato, B. K. Le (2013) Well-posedness, Robustness and Stability Analysis of a Set- Valued Controller for Lagrangian Systems, SIAM J. Control Optim., 51(2), 1592-1614 (SCIE) 

[1] S. Adly, B. K. Le,  D. Goeleven (2012)  Stability Analysis and Attractivity Results of a DC-DC Buck Converter,  Set-Valued and Variational Analysis, vol.20, pp. 331–353  (SCIE)

C. Hội nghị thỉnh giảng

[28] "Sliding Mode Observer for Set-valued Lur’e Systems and Chattering Removing", University of Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 2023.

[27] "Lur’e quasi-variational inequalities and new approach to compute the resolvent of composite operators", 10th Vietnam Mathematical Congress, Đa Nang, Vietnam, August 2023.

[26]  “R-Continuity with Applications to Convergence Analysis of Tikhonov Regularization and DC Programming”, World Conference on Physics and Mathematics (WCPM), Berlin, May 2023 (online presentation).

[25]   “New efficient approach in finding a zero of a maximal monotone operator”, Ton Duc Thang University, HCM City, January 2023.

[24]   “Sliding mode observers for time-dependent set-valued Lur'e systems subject to uncertainties”, Hội nghị khoa học XIII, Đại học KHTN, Tp. Ho Chi Minh, Vietnam, November 26-11, 2022

[23]   ICMA, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, July 14-15, 2022

[22]  “Douglas–Rachford splitting algorithm for solving state-dependent maximal monotone inclusions”, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, June 19, 2022

[21]  “Sliding mode observers for time-dependent set-valued Lur'e systems subject to uncertainties”, Dong Thap University, Vietnam, April 25, 2021

[20]  ISORA 14 - International Seminar on Optimization and Related Areas, Lima, Peru, October 7 - 11, 2019 

[19]  Control of State-Constrained Dynamical Systems, Valparaiso, Chile, September 24 - 27, 2019

[18] “Lur'e dynamical systems with state-dependent set-valued feedback”, JMZS Punta Arenas, Chile, April 24-26, 2019  

[17] “State-dependent implicit sweeping process’’ , Somachi, Rancagua, Chile, December 18-20, 2018

[16] “Nonconvex Sweeping Processes Involving Maximal Monotone Operators”, COMCA, Antofagasta, Chile, July 25-27, 2018

[15] “Maximal Monotonicity Arising in Nonsmooth Lur'e Dynamical Systems’’,  ISMP Bordeaux, France, July 1-6, 2018

[14]  “Unbounded State-Dependent Sweeping Processes with Perturbations in Uniformly Convex and q-Uniformly Smooth Banach Spaces”, Jornada Matematica de la Zona Sur 2018, Valdivia, Chile,  April 2018

[13] “Existence of Solutions for Sweeping Processes with Local Conditions”,  International workshop on optimization and variational analysis,Termas de Cauquenes, Chile, January 2018

[12] “Nonconvex Sweeping Processes Involving Maximal Monotone Operators”,  CMM, Universidad de Chile, Chile, October 2016

[11]   “Nonsmooth Lur'e Dynamical Systems in Hilbert Spaces’’, XLIM, Limoges, France, April 2 2016

[10]   “Nonsmooth Lur'e Dynamical Systems in Hilbert Spaces’’, Congress Somachi 2015, Pucon, Chile, December 26-28, 2015

[9]   “Unbounded Second Order State Dependent Sweeping Processes in Hilbert Space”, Congress Somachi 2014, Linares, Chile, December 4-6, 2014

[8]    “Continuous and Discrete Lagrangian Systems with Set-valued Controllers’’, Latin American Workshop on Optimization and Control (LAWOC), Lima, Peru, July 15-18, 2014

 [7]   “Continuous and Discrete Lagrangian Systems with Set-valued Controllers’’, Invited talk at XLIM, Limoges, France, June 2014

[6] 5-7 of June 2014, International Conference in Optimization Theory and its Applications ALEL 2014, Sevilla, Spain

[5]   “Analyse de la robustesse, de la stabilité et du caractère bien posé pour les systèmes lagrangiens avec des contrôleurs multi-valués’’, GdR MOA 2013, Paris, France, June 17-19, 2013

[4]    “Lagrangian Systems with Set-Valued Controllers: Well-posedness, Robustness and Stability Analysis”, Invited speaker at Inria Grenoble, France, June 2013

[3]   "Well-posedness and Stability Analysis of a Set-Valued Controller for Lagrangian Systems”, VMS-SMF Joint Congress, Hue, Viet Nam, August 20-24, 2012

[2]    “Stability Analysis and Attractivity Results of a DC-DC Buck Converter’’, MODE-SMAI 2012, Dijon, France, March  28-30, 2012

[1]   “Stability Analysis and Attractivity Results of a DC-DC Buck Converter’’, III Alicante-Elche-Limoges Meeting Optimization, Castro Urdiales, Spain, June  23-25, 2011  

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061