Thông tin chung

TS.C.X.Phuong

 

TS.  Cao Xuân Phương

Tiến sĩ 2018

Giảng viên, Trưởng bộ môn Thống kê

caoxuanphuong@tdtu.edu.vn

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

 • 2014 – 2018: Tiến sĩ Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.
 • 2008 – 2010: Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.
 • 2004 – 2008: Cử nhân Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam.

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

 • 2012 – Nay: Giảng viên tại Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Giải chập.
 • Các bài toán ngược thống kê.

4. Chương trình, đề tài nghiên cứu

 • Bài toán giải chập cho hàm phân phối tích lũy, Đề tài cấp cơ sở năm 2023, mã số FOSTECT.2023.38, 10/2023 09/2024. (Chủ nhiệm)
 • Một số phương pháp chỉnh hóa cho bài toán không chỉnh, đề tài NAFOSTED mã số 101.02-2019.321, 2020 – 2022. (Thành viên)
 • Một số phương pháp chỉnh hóa cho bài toán không chỉnh, đề tài NAFOSTED mã số 101.02-2016.26, 2017 – 2019. (Thành viên)
 • Một số phương pháp chỉnh hóa cho bài toán không chỉnh, đề tài NAFOSTED mã số 101.01-2012.07, 2013 – 2015. (Thành viên)

5. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

 • Giải thưởng công trình toán học năm 2019 của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán, Quyết định: 146/QĐ-VNCCTC ngày 22/11/2019.
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định: 4360/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2017.
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định: 6178/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2014.

6. Hội thảo

 • Đại hội Toán học Việt Nam Lần thứ 10, Đà Nẵng, 08  12 tháng 8 năm 2023.
 • Đại hội Toán học Việt Nam Lần thứ 9, Nha Trang, 14 18 tháng 8 năm 2018 (Tiểu ban Xác suất và Thống kê).
 • Hội thảo Khoa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM lần thứ 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 11 tháng 11 năm 2016 (Tiểu ban Toán và Tin học).
 • Hội nghị Xác suất và Thống kê Việt Nam, Đà Nẵng, 23 25 tháng 5 năm 2015.
 • Đại hội Toán học Việt Nam Lần thứ 8, Nha Trang, 10 14 tháng 8, 2013 (Tiểu ban Xác suất và Thống kê).
 • Hội thảo quốc tế “Statistics and Its Interactions with Other Disciplines”, Thành phố Hồ Chí Minh, 4 – 6 tháng 6 năm 2013.

7. Hướng dẫn khóa luận/ luận văn

Đại học:

 • Đặng Phúc Hiếu, Tìm hiểu về phân tích phương sai, 2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cử nhân Thống kê).
 • Nguyễn Ngọc Nhi, Ước lượng hàm mật độ của một tổng các biến ngẫu nhiên liên tục độc lập, cùng phân phối, 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cử nhân Thống kê).
 • Nguyễn Thị Thủy, Ước lượng phi tham số hàm hồi quy trong mô hình hồi quy đơn biến, 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cử nhân Thống kê).
 • Võ Nguyễn Tuyết Đoan, Tìm hiểu về ước lượng nhân cho hàm mật độ xác suất, 2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cử nhân Thống kê).
 • Nguyễn Thị Hồng Nga, Bài toán giải chập trong ước lượng hàm mật độ xác suất, 2014, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cử nhân Toán-Tin ứng dụng).

Cao học:

 • Võ Thế Vinh, Chỉnh hóa Tikhonov cho phương trình tích chập một chiều, 2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thạc sĩ Toán ứng dụng).
 • Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ước lượng phi tham số hàm phân phối tích lũy, 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thạc sĩ Toán ứng dụng).

B. Công bố khoa học

1. Bài báo

21. Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Nonparametric estimations for the cumulative distribution functions of random effects in a linear mixed-effects model, Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 53, No. 10 (2024), 3659 – 3687. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2022.2158347, SCIE)

20. Cao Xuan Phuong and Le Thi Hong Thuy, Nonparametric estimation of P(X<Y) from noisy data samples with non-standard error distributions, Metrika, 2024, 1 – 34. (DOI: https://doi.org/10.1007/s00184-023-00941-1, SCIE)

19. Bui Thuy Trang, Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Nonparametric deconvolution of cumulative distribution function from repeated observations with unknown noise distribution, Communications in Statistics – Theory and Methods, 2023, 1 – 32. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2023.2298896, SCIE)

18. Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Density deconvolution with associated stationary data, Applications of Mathematics, Vol. 68, No.5 (2023), 685 – 708 (DOI: 10.21136/AM.2023.0135-22, SCIE)

17. Bui Thuy Trang and Cao Xuan Phuong, Strong consistency of a deconvolution estimator of cumulative distribution function, Statistics, Optimization and Information Computing, Vol. 11, No. 4 (2023), 922 – 935. (DOI:  https://doi.org/10.19139/soic-2310-5070-1732, Scopus)

16. Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Deconvolution problem of cumulative distribution function with heteroscedastic errors, Journal of the Korean Statistical Society, Vol. 52, No. 2 (2023), 330 – 360. (DOI: https://doi.org/10.1007/s42952-023-00203-w, SCIE)

15. Le Thi Hong Thuy and Cao Xuan Phuong, Density estimation of a sum random variable from contaminated data samples, Communications in Statistics – Simulation and Computation, 2022, 1 – 20. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610918.2022.2091780, SCIE)

14. Cao Xuan Phuong and Le Thi Hong Thuy, Deconvolution of P(X < Y) with unknown error distributions, Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 51, No. 17 (2022), 5889 – 5912. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2020.1849722, SCIE)

13. Cao Xuan Phuong, Le Thi Hong Thuy and Vo Nguyen Tuyet Doan, Nonparametric estimation of cumulative distribution function from noisy data in the presence of Berkson and classical errors, Metrika, Vol. 85, No. 3 (2022), 289 – 322. (DOI: https://doi.org/10.1007/s00184-021-00830-5, SCIE)

12. Cao Xuan Phuong and Le Thi Hong Thuy, Distribution estimation of a sum random variable from noisy samples, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. 44, No. 5 (2021), 2773 – 2811. (DOI : https://doi.org/10.1007/s40840-021-01088-w, SCIE)

11. Cao Xuan Phuong and Le Thi Hong Thuy, Density deconvolution in a non-standard case of heteroscedastic noises, Journal of Statistical Theory and Practice, Vol. 14, No. 4 (2020), 1 – 17.  (DOI: https://doi.org/10.1007/s42519-020-00130-7, ESCI)

10. Cao Xuan Phuong, Deconvolution of cumulative distribution function with unknown noise distribution, Acta Applicandae Mathematicae, Vol. 170, No. 1 (2020), 483514. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10440-020-00343-9, SCIE)

9. Le Thi Hong Thuy, Cao Xuan Phuong, An orthogonal series estimator for nonparametric density deconvolution problem, Scientific Journal of Van Lang University, Vol. 23 (2020), 69 – 73.

8. Dang Duc Trong, Cao Xuan Phuong and Tran Quoc Viet, Nonparametric estimation of random effects densities in a linear mixed-effects model with Fourier-oscillating noise density, Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 49, No. 24 (2020), 5988 – 6015. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2019.1625923, SCIE)

7. Dang Duc Trong and Cao Xuan Phuong, Deconvolution of a cumulative distribution function with some non-standard noise densities, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 47, No. 2 (2019), 327 – 353. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10013-018-0308-9, ESCI)

6. Cao Xuan Phuong and Le Thi Hong Thuy, Density deconvolution from grouped data with additive errors, Statistics and Probability Letters, Vol. 148 (2019), 74 – 81. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2019.01.007, SCIE)

5. Cao Xuan Phuong, Estimation of a fold convolution in additive noise model with compactly supported noise density, Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, Vol. 2, No. 1 (2018), 76 – 83. (DOI: https://doi.org/10.32508/stdjns.v2i1.678)

4. Cao Xuan Phuong, Dang Duc Trong and Tran Quoc Viet, On the mean L1-error in the heteroscedastic deconvolution problem with compactly supported noises, Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 47, No. 16 (2018), 3871 – 3892. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1364389, SCIE)

3. Dang Duc Trong, Ton That Quang Nguyen and Cao Xuan Phuong, Deconvolution of P(X<Y) with compactly supported error densities, Statistics and Probability Letters, Vol. 123 (2017), 171 – 176. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2016.12.014, SCIE)

2. Dang Duc Trong and Cao Xuan Phuong, Ridge-parameter Regularization to Deconvolution Problem with Unknown Error Distribution, Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 43, No. 2 (2015), 239 – 256. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10013-015-0119-1, ESCI)

1. Dang Duc Trong, Cao Xuan Phuong, Truong Trung Tuyen and Dinh Ngoc Thanh, Tikhonov’s Regularization to the Deconvolution Problem, Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 43, No. 20 (2014), 4384 – 4400. (DOI: https://doi.org/10.1080/03610926.2012.721916, SCIE)

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061