STT

Tên bài báo cáo

Tác giả

Hội nghị

1

Ridge-Parameter Regularization to Deconvolution Problem with Unknown Error Distribution Đặng Đức Trọng, Cao Xuân Phương Hội nghị quốc tế về thống kê 2013 (SIOD 2013), từ ngày 5-7 tháng 6 năm 2013

2

Test on the Sum of Two Proportions: The Bayesian Approach Dương Thanh Phong, Nguyễn Văn Phong, Võ Văn Tài Hội nghị quốc tế về thống kê 2013 (SIOD 2013), từ ngày 5-7 tháng 6 năm 2013

3

Distribution of the Sum, Product and Ratio of Traces of Two Non-Central Wishart Matrix Variates Chu Đức Khánh, Dương Thanh Phong, Võ Văn Tài Hội nghị quốc tế về thống kê 2013 (SIOD 2013), từ ngày 5-7 tháng 6 năm 2013

4

Ridge-parameter regularization to Deconvolution problem with unknownerror distribution Đặng Đức Trọng, Cao Xuân Phương Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, từ ngày 10-14 tháng 8 năm 2013

5

 

Distribution of the sum, product and ratio of two traces of non-centralwishart matrix variates Chu Đức Khánh, Dương Thanh Phong, Võ Văn Tài Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, từ ngày 10-14 tháng 8 năm 2013

6

A conditionaly reduced the Fox H-function to the Meijer’s G-function Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Dương Thanh Phong Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, từ ngày 10-14 tháng 8 năm 2013
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061