Các nhóm nghiên cứu

1. NHÓM NGHIÊN CỨU GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG (AARG)

1. GiớI thiệu

Nhóm Nghiên cứu Giải tích Ứng dụng (AARG) được Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thành lập năm 2015 với mục tiêu nghiên cứu về lĩnh vực lý thuyết Toán giải tích và ứng dụng toán học giải tích để giải quyết các vấn đề thực tế. AARG nghiên cứu các vấn đề toán học phát sinh từ khoa học vật lý, hóa học, địa vật lý, vật lý sinh học và vật liệu. Những vấn đề này thường được mô tả bằng các phương trình đạo hàm riêng thông thường hoặc tích phân phụ thuộc vào thời gian, cùng với các điều kiện biên phức tạp và ngoại lực. Các kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong dữ liệu Scopus/WoS.

2. Sứ mệnh và tầm nhìn

- Tăng cường các công bố quốc tế của TDTU trên các tạp chí uy tín thuộc các danh mục Scopus/WoS.
- Kết nối, hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
- Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu này là một bộ phận của Khoa Toán-Thống kê (TDTU) nhằm phát triển, tăng cường nghiên cứu khoa học về chất lượng bài báo, đào tạo và số lượng nghiên cứu viên.

3. Các chủ đề nghiên cứu

- Phương trình đạo hàm riêng (PDEs)
- Phương trình ngẫu nhiên (SPDEs)
- Giải tích trong phương trình đạo hàm riêng
- Bài toán ngược trong Khoa học và Kỹ thuật (Hình ảnh sinh học, Định vị bằng điện, Định vị bằng tiếng vang, Tán xạ)
- Phương pháp số cho Khoa học và Kỹ thuật
- Xử lý hình ảnh (Phân đoạn hình ảnh, khử nhiễu, phát hiện đường viền, nhận dạng kết cấu)
- Giải tích số
- Giải tích cấp không nguyên
- Giải tích biến phân
- Giải tích hàm
- Tối ưu hóa

4.Thành viên