Chương trình đào tạo ngành Thống kê 2018

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Thống kê

Chương trình: Chương trình tiêu chun

STT Khối kiến thức Số tín chỉ Chi tiết các môn học
1 Kiến thức giáo dục đại cương 33  
1.1 Lý luận chính trị 11 Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
1.2 Khoa học xã hội 2 Pháp luật đại cương
1.3 Ngoại ngữ 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý: SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3.
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.4 Kỹ năng hỗ trợ 5 Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Thái độ sống 1, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Hòa nhập văn hóa TDU, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Kỹ năng 5S và Kaizen, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Kỹ năng tự học, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Thái độ sống 2, Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững – Thái độ sống 3
1.5 Giáo dục thể chất   Bơi lội, Giáo dục thể chất 1, Giáo dục thể chất 2
1.6 Giáo dục quốc phòng   Giáo dục quốc phòng – Học phần 1, Giáo dục quốc phòng – Học phần 2, Giáo dục quốc phòng – Học phần 3
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành 97  
2.1 Kiến thức cơ sở 31 Nhập môn tin học, Nhập môn lập trình, Đại số tuyến tính 1, Đại số tuyến tính 2, Toán rời rạc, Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3, Nhập môn thống kê
2.2 Kiến thức chuyên ngành 52  
  Kiến thức bắt buộc chung 41 Xác suất và thống kê suy diễn, Phương pháp điều tra mẫu, Cơ sở dữ liệu, Lý thuyết độ đo và tích phân, Lý thuyết xác suất, Quá trình ngẫu nhiên, Phân tích dữ liệu, Dự báo, Thống kê nhiều chiều, Chuyên đề ứng dụng phương pháp thống kê 1, Thống kê Bayes
  Kiến thức tự chọn 11 Khai thác dữ liệu, Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát, Hệ thống tài khoản quốc gia, Thiết kế thực nghiệm, Kinh tế lượng, Thống kê tính toán, Toán tài chính căn bản, Toán tài chính nâng cao, Nhập môn ước lượng phi tham số, Lý thuyết kiểm định, Phương pháp thu nhập xử lý thông tin tài chính doanh nghiệp, Nhận dạng thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Phân tích chuỗi thời gian, Soạn thảo tài liệu khoa học với Latex
2.3 Kiến thức tập sự nghề nghiệp/ Kỹ năng chuyên môn 6 Chuyên đề ứng dụng phương pháp thống kê 2, Kỹ năng thực hành chuyên môn
2.4 Khóa luận tốt nghiệp (hoặc tương đương) 8  
TỔNG CỘNG 130  
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061