CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Thống kê

Chương trình: Chương trình tiêu chun

 STT

Khối kiến thức

Tổng số tín chỉ

 

 

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  32  tín chỉ

 

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

10

10

 

1.2

Khoa học xã hội

2

2

 

1.3

Khoa học tự nhiên

 

 

 

1.4

Tiếng Anh

15

15

 

1.5

Cơ sở tin học

 

 

 

1.6

Kỹ năng hỗ trợ

5

5

 

1.7

Giáo dục thể chất

Cấp chứng chỉ GDTC

1.8

Giáo dục quốc phòng

Cấp chứng chỉ GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 95 tín chỉ

 

2.1

Kiến thức cơ sở

31

31

 

2.2

Kiến thức ngành

52

41

11

2.2.1

Kiến thức chung

26

26

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

26

26

 

2.2.2

Kiến thức chuyên  ngành

26

15

11

 

Các môn chung và môn bắt buộc

15

15

 

 

Các môn học tự chọn

11

 

11

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

4

 

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

8

 

8

 

 

127

108

19

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061