Nhân sự

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trương Bửu Châu
Tiến sỹ
Phó Trưởng khoa
3
Đào Nguyên Anh
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn toán chuyên ngành
4
Cao Xuân Phương
Thạc sỹ – NCS
Trưởng bộ môn thống kê
5
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kinh tế
6
Lê Trung Nghĩa
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kỹ thuật
7
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
8
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
9
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
10
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
11
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
12
Tô Văn Ban
Phó giáo sư
Tiến sỹ
13
Lê Thị Thanh Loan
Tiến sỹ
14
Trần Thị Phượng
Tiến sỹ
15
Trần Minh Phương
Tiến sỹ
16
Lê Văn Út
Tiến sỹ
17
Nguyễn Tiến Dũng
Tiến sỹ
18
Võ Minh Phổ  Giảng viên chính
Tiến sỹ
19
Phan Thành Việt
Tiến sỹ
20
Nguyễn Duy Vỹ
Tiến sỹ
21
Thân Thị Hồng
Thạc sỹ – NCS
22
Trần Thị Thùy Nương
Thạc sỹ – NCS
23
Cao Thị Hồng Nhung
Thạc sỹ – NCS
24
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh
Thạc sỹ – NCS
25
Lý Sel
Thạc sỹ – NCS
26
Thạch Thanh Tiền
Thạc sỹ – NCS
27
Dương Thanh Phong
Thạc sỹ – NCS
28
Phó Kim Hưng
Thạc sỹ – NCS
29
Ngô Thị Bích Hoa
Thạc sỹ
30
Nguyễn Quốc Cường
Thạc sỹ
31
Phạm Thành Trí
Thạc sỹ
32
Bùi Hữu Toàn
Thạc sỹ
33
Huỳnh Văn Kha
Thạc sỹ
34
Trịnh Minh Huyền
Thạc sỹ
35
Nguyễn Thị Hồng Loan
Thạc sỹ
36
Chế Ngọc Hà
Thạc sỹ
37
Nguyễn Bác Huy
Thạc sỹ
38
Lê Trường Nhật
Thạc sỹ
39
Nguyễn Quốc Bảo
Thạc sỹ
40
Phạm Thành Công
Cử nhân
41
Nguyễn Văn Khoa
Cử nhân
42
Nguyễn Thanh Tơ
Cử nhân
43
Nguyễn Xuân Sinh
Cử nhân
44
Trương Thị Thanh Phương
Cử nhân
45
Phạm Châu Anh Thy
Cử nhân
46
Bùi Tất Hiệp
Cử nhân
47
Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử nhân
48
Lê Tài Đức
Cử nhân

10,646 lượt xem tổng cộng, 6 lượt xem hôm nay