Thông tin Toán học Số ​3 (Tập 1​9 – 201​5)

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm.

Vài nét về các bảng xếp hạng của SCImago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Đào Phương Bắc
Jean-Pierre Serre: Năm mươi năm đầu tiên của tôi ở Collège de France . . . .  . . . . . . . .  7
Marc Kirsch
Phong Thị Thu Huyền dịch
Một ngày với Toán học. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Phùng Hồ Hải
Mừng thọ thầy Nguyễn Bác Văn 80 tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nguyễn Duy Tiến
Tin tức hội viên và hoạt động toán học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Thông tin luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tin toán học thế giới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Thông tin hội nghị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dành cho các bạn trẻ
Bổ đề Xích và ứng dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vũ Thế Khôi

816 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay